A. Osebni podatki vlagatelja
PRIJAVNI OBRAZEC ZA UVRSTITEV V BAZO CMEPIUS OCENJEVALCEV ZA OBDOBJE 2014 - 2020 ZA PROJEKTE V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+, PROGRAMA CEEPUS TER DRUGIH PROGRAMOV, KI JIH IZVAJA CMEPIUS Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

* A.1. Ime in priimek:
* A.2. Naslov stalnega bivališča:
* A.3. Kontaktni podatki:
* A.4. Datum rojstva:

Oblika: dd.mm.yyyy

* A.5. Spol:
A.6. Naziv izobrazbe:

* A.7. Najvišja pridobljena stopnja izobrazbe (če boste izbrali 'drugo', opišite):
Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov
* A.8. Trenutna zaposlitev oz. delovno mesto ali status (brezposelen, upokojenec,...):
Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov
B. Področje ocenjevanja
Želim ocenjevati projekte – izberite tip IN področje:
(Izberete lahko več kot en tip in več kot le eno področje.)
*

B.1. Tip projekta:


Možnih je več odgovorov
* B.2. Področje projektov:
Možnih je več odgovorov
C. Znanja in kompetence
C.1. Navedite, v katerih jezikih poleg slovenskega in angleškega bi lahko še ocenjevali projekte.
Možnih je več odgovorov
* C.2. Navedite, ali ste se že srečali z evropskimi programi izobraževanja in usposabljanja oz. drugimi programi, ki jih izvaja Center.
* C.4. Ocenite svoje poznavanje posameznih področij.
  Ne poznam Slabo poznam Delno poznam Dobro poznam Zelo dobro poznam
Ocenite svoje splošno poznavanje evropskega programa Vseživljenjsko učenje (VŽU).
Ocenite svoje poznavanje splošnega šolskega izobraževanja (predšolsko/OŠ/SŠ).
Ocenite svoje poznavanje terciarnega izobraževanja (višje strokovno in visoko šolstvo).
Ocenite svoje poznavanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
Ocenite svoje poznavanje splošnega izobraževanja odraslih.
Ocenite svoje poznavanje individualne mobilnosti zaposlenih.
Ocenite svoje poznavanje individualne mobilnosti dijakov/študentov.
* C.5. Navedite in opišite svoje izkušnje z ocenjevanjem projektov (ali ste že ocenjevali; katere projekte ste ocenjevali in na kakšen način je potekalo ocenjevanje; področje dejavnosti ocenjevanih projektov …).
C.6. Navedite svoje izkušnje z mednarodnim/evropskim sodelovanjem (kratka navedba in vsebinska predstavitev projektov, v katerih ste sodelovali, področje dejavnosti projektnega dela, vaša vloga v projektih …).
Ocenite in kratko opišite svoje poznavanje področja evropskih politik na področju izobraževanja in usposabljanja. Opis vpišete v okence za komentar.
C.7. Kopenhaški proces / Brugge proces / Priporočila o evropskem ogrodju kvalifikacij / ECVET
Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov
C.9. Bolonjski proces in razvoj Evropskega visokošolskega prostora
Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov
C.11. Evropska agenda o izobraževanju odraslih
Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov
C.13. Strategija EU2020 (Lizbonska strategija) in I&U 2020
Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov
C.15. Priporočila EU o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje
Prosimo, izberite enega od naslednjih odgovorov
C.17. Opišite svoje poznavanje in izkušnje na drugem področju evropskega sodelovanja (navedite).
HelpPodročja sodelovanja/usklajevanja med RA in EU: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_mednarodno_sodelovanje_in_evropske_zadeve/evropske_zadeve/#c18120
D. Priloge
D.1. Priložite Europass življenjepis (https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae)

Naložite datotekeHelpDatoteka ne sme biti večja od 5MB, priložite lahko le eno datoteko.
E. Izjava

Izjavljam, da

  • so vsi moji navedeni podatki resnični;
  • lahko CMEPIUS do pisnega preklica navedene osebne podatke iz posredovane prijave hrani in uporablja za namene, opredeljene v Razpisu za CMEPIUS ocenjevalce (datum objave: februar 2014), in za namene obveščanja o novostih v okviru programov, ki jih izvaja CMEPIUS;
  • soglašam, da me po pošti, elektronskem naslovu ali mobilnem telefonu obveščate o novostih v okviru programov, ki jih izvaja CMEPIUS.

 

CMEPIUS se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


E.1. Kraj:

E.2. Datum:

Oblika: dd.mm.yyyy

Podpis: _________________________________________________________